درباره شرکت

نویسنده : کربلایی موضوع : اخبار بدون دیدگاه

شرکت ایزوگام پیروزگستردلیجان درسال1384باهدف تولیدوتوزیع انواع عایق های رطوبتی ومشتقات درشهرستان دلیجان تاسیس گردید.

درسال 1385این شرکت توانست پروانه بهره برداری واحدتولیدی عایق های رطوبتی رابه ظرفیت 4/000/000مترمربع درسال از سازمان

صنایع و معادن استان مرکزی دریافت نموده و محصولات خودراتحت استانداردهای ویزه مناطق گرمسیر،ویزه مناطق معتدل نوعHومعتدل

نوع Cتحت نام های تجاری پیروزگستر،پیروز730اصل،خوشگام،خوشنام،مبین شرق،نامورشرق،پشم شیشه قمر،قمر،EVEREST،p730،

اورست،آموزگار،آترابان،چیماه،دژکرد به بازار عرضه نماید. همچنین این شرکت در زمینه صادرات انواع عایق نیز فعال بوده و محصولات 

تولیدی این شرکت به کشورهای عراق،افغانستان،ترکمنستان،گرجستان،آذربایجان،پاکستان و سنگال صادر گردیده ودر3سال گذشته 

جزصادرکنندگان برترایزوگام بوده.