ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی نوع  C پیروزگستر:

عایق رطوبتی C: فویل دار  استاندارد  پیروزگستر

عایق رطوبتیC :ساده  استاندارد  پیروزگستر

 

 

 ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی نوع c

photo 2018 05 06 16 21 35 1 300x225 ورق انعطاف پذیرعایق رطوبتی نوع c